POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza polityka ochrony prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych użytkowników strony internetowej pod adresem: www.uxpoland.elms.pl („Witryna”). Użytkownicy mogą za pośrednictwem Witryny, poprzez dokonanie rejestracji, wykupić abonament z dostępem do materiałów VIDEO z konferencji UX Poland i UX Poland Discovery.

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania danych użytkowników Witryny, o której mowa w Regulaminie Platformy Wiedzy UX Poland. Ponadto Polityka zawiera informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych osób trzecich, których dane osobowe zostały przekazane Administratorowi danych osobowych przy rejestracji na ich rzecz. Niezależnie od powyższego Polityka zawiera informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celu innym niż korzystanie z Witryny, a mianowicie w celach marketingowych.

 

Informacje zawarte w Witrynie są sprawdzane pod kątem poprawności. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Witryny jak i w niniejszej Polityce, przy czym każdorazowe wprowadzenie zmian zostanie ogłoszone na stronie www.uxpoland.elms.pl jak i niezależnie zostanie przesłane na adresy e-mail Użytkowników lub osób, których dane osobowe są przetwarzane.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Tożsamość administratora danych osobowych

Administratorem danych osobowych uczestników Imprezy, jak i użytkowników Witryny zbieranych za pośrednictwem Witryny, w tym osób korzystających z funkcjonalności formularza rejestracji  („Użytkownicy”) jest Hot Labs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gen. Władysława Andersa 27a/18, 00-159 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla m. st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000778589, NIP: 5252784937, REGON: 382907161, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł, kapitał zakładowy został wpłacony w całości, reprezentowana przez: Wojciech Hotówko – Prezes Zarządu. („Administrator”).

 

Dane kontaktowe administratora danych osobowych

ul. Andersa 27a/18

00-159 Warszawa

e-mail: hotlabs@hotlabs.pl

 

 

Inspektor ochrony danych

Administrator danych osobowych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

 

Zbieranie danych osobowych za pośrednictwem Witryny i w innej formie w ramach organizacji Imprezy

Dane osobowe Użytkowników Witryny są zbierane i przetwarzane w zależności od sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Witryny. Dane osobowe Użytkownika mogą być zbierane i przetwarzane w związku ze świadczeniem usług oferowanych przez Witrynę, operacyjności Witryny, złożenia zapytania na adres podany w zakładce „Kontakt”, procesu rejestracji, a także w celu kierowania do Użytkownika informacji marketingowych dotyczących Administratora lub Organizatora. Użytkownik winien zapoznać się z dokumentem Regulaminu  Platformy Wiedzy UX Poland dostępnymi w Witrynie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są niezbędne do korzystania z danej usługi Witryny może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z tej usługi.

Dane osobowe Użytkowników Witryny zbierane są w formie elektronicznej w czasie rejestracji w celach marketingowych. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do marketingu usług Administratora/Organizatora skutkuje brakiem przesyłania Uczestnikowi komunikatów o charakterze marketingowym.

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane Użytkowników Witryny przetwarzane są w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Witryny, t.j. wyświetlenia zawartości Witryny, w celu utrzymania sesji na niniejszej Witrynie, zapewnienia bezpieczeństwa. Dane Użytkowników Witryny zbierane w ramach formularza, rejestracyjnego, udostępnionego w Witrynie, przetwarzane są na potrzeby rejestracji zamówienia Użytkownika.

 

W przypadku, w którym Użytkownik, za pomocą funkcjonalności Witryny, wyrazi stosowną zgodę, dane są przetwarzane w celach marketingowych Administratora i Organizatora, na potrzeby promocji produktów i usług własnych, wydarzeń, w tym na potrzeby wysyłania informacji handlowych (art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. z 2020 r. poz. 344 oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Dz.U. z 2019 r. poz. 2460).

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania danych Użytkowników korzystających z funkcjonalności Witryny jest konieczność wykonania umowy (o świadczeniu usług drogą elektroniczną), której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych). Usługi powyższe (świadczone w ramach umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) są odpłatnie, zgodnie z cennikiem, ich świadczenie rozpoczyna się w chwili, w której Użytkownik opłaca wybrany przez siebie abonament Witrynę i w zależności, z jakich funkcjonalności Witryny korzysta, obejmują: przeglądanie treści udostępnianych w Witrynie (w tym w jej wszystkich podstronach), nawiązania kontaktu poprzez adres e-mail, podany w zakładce „Kontakt”.

Podstawą przetwarzania danych osób korzystających z formularza rejestracyjnego, udostępnionego w ramach Witryny jest konieczność wykonania umowy (zakupu biletów), której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy. W przypadku, gdy Użytkownik składający zamówienie, jednocześnie dokonuje zamówienia biletów dla osób towarzyszących, podstawą przetwarzania danych tych osób jest uzasadniony interes administratora w postaci sprzedaży biletów na Imprezę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych). Po zakończeniu Imprezy, Administrator przechowuje dane osobowe osób w niej uczestniczących w celu obrony ewentualnych roszczeń, co jest jego uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych). Dane osobowe osób, które zainicjowały proces zakupu biletów, jednak zakończył się on niepowodzeniem, przetwarzane będą przez Administratora na podstawie jego uzasadnionego interesu, dla celów obrony roszczeń (art. 6 ust.1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych). Dodatkowo dane osób uczestniczących w Imprezie będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków księgowo-rachunkowych, wynikających z obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c).

Podstawą przetwarzania danych osób uczestniczących w Imprezie, w postaci ich wizerunku, uwiecznionego na zdjęciach, wykonywanych w trakcie Imprezy jest dorozumiana zgoda, wyrażona poprzez uczestnictwo w Imprezie i obecność w miejscach oznaczonych jako miejsca filmowane i fotografowane (art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych). Zgoda na przetwarzanie danych w postaci wizerunku może zostać odwołana w każdym czasie.

Podstawą przetwarzania danych osób, wysyłających wiadomości na adres e-mail, podany w zakładce „Kontakt” jest uzasadniony interes Administratora, polegający na niepozostawianiu zadanego pytania bez odpowiedzi (art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych).

Podstawą przetwarzania danych na cele marketingowe, w tym przesyłanie informacji handlowych Administratora, jest dobrowolna, wyraźna zgoda Użytkownika (wyrażona za pomocą funkcjonalności Witryny) na: otrzymywanie drogą elektroniczną w tym w formie e-mail, SMS oraz telefonicznie informacji handlowej dotyczących wydarzeń organizowanych przez Hotlabs sp. z o.o. i Administratoraoraz dotyczących aktywności promocyjnych, reklamowych lub marketingowych na podstawie art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

przy czym oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w powyższym zakresie jest fakultatywne, ich złożenie pozostaje bez wpływu na ważność złożonych zamówień. jej wyrażenie.

Podstawą przetwarzania danych w celach analitycznych i marketingowych zbieranych z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics, jest wyraźna zgoda użytkownika wyrażona przy wejściu na Witrynę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych). 

 

Informacje o odbiorcach danych osobowych i przekazaniu danych do państwa trzeciego

Dane osobowe Użytkowników Witryny mogą zostać ujawnione innym podmiotom wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z dostarczaniem treści i funkcjonalności Witryny, w tym organom uprawnionym z mocy przepisów prawa.

 

Administrator powierza przetwarzanie danych Użytkowników podwykonawcom świadczącym usługi hostingowe (hosting danych osób korzystających z Witryny) i teleinformatyczne, natomiast dane Użytkowników, który ukończyli pomyślnie proces rejestracji, także podmiotom, realizującym Imprezę, w szczególności agencjom marketingowym, a także drukarniom.

 

Ponadto Administrator powierza przetwarzanie danych Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych na cele marketingowe Administratora, podmiotom świadczącym usługi hostingowe (hosting poczty e-mail) i teleinformatyczne (operator sieci telekomunikacyjnej, z usług którego korzysta Administrator), przechowywania danych (chmurowe) oraz dostawcom systemów informatycznych do zarządzania relacjami z klientami (CRM, ERP).

 

Dane Użytkowników którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych w celach analitycznych i marketingowych zbieranych z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics przy wejściu na Witrynę zostaną powierzone spółkom z grupy Google na potrzeby stosowania w Witrynie narzędzi analitycznych Google Analytics. W przypadku przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych przestrzegane są postanowienia porozumienia EU-US Privacy Shield. Przekazywanie danych do innych państw znajdujących się poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego następuje na podstawie wzorcowych klauzul umownych. Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy nie wpływa na możliwość korzystania z praw osoby, której dane dotyczą, w tym prawa uzyskania dostępu i kopii danych (w takich sprawach należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem).

 

Podczas korzystania z Witryny, dane osobowe Użytkownika będą zbierane przez podmioty zewnętrzne, co jest spowodowane umieszczeniem w Witrynie wtyczki Google Maps, wobec czego odbiorcą jego danych będzie Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat polityki przetwarzania danych osobowych przez ten podmiot w związku z tą funkcjonalnością, Użytkownik powinien zapoznać się z następującymi dokumentami:

  1. Europejskie Warunki Ochrony Danych. Administrator i Google niniejszym uznają Warunki ochrony danych kontrolera Google Maps Controller na https://privacy.google.com/businesses/mapscontrollerterms/ ;
  2. Warunki świadczenia usług. W związku z korzystaniem z Witryny, jesteś związany dodatkowymi warunkami korzystania z Google Maps / Google Earth(w tym z Polityką prywatności Google ).

 

Administrator informuje, że w przypadku gdy zezwala podmiotom trzecim na umieszczanie plików cookies (Google Maps), nie ma kontroli nad tymi plikami ani wygenerowanymi w związku z nimi danymi. Wobec powyższego należy zapoznać się z politykami ochrony prywatności Google, co pomoże ustalić jakie informacje zbiera ten podmiot i w jaki sposób je wykorzystuje. Tego typu pliki cookies najczęściej będą plikami analitycznymi/ wydajnościowymi lub reklamowymi. Odnośniki do tego typu dokumentów są podane w powyższym akapicie.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane Użytkownika zbierane w związku z przeglądaniem Witryny przez Użytkownika są przetwarzane zgodnie z tabelą stosowania plików cookies (zamieszczoną poniżej), jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika lub wyczyszczenia zawartości plików cookies w przeglądarce z której usług Użytkownik korzysta.

 

Dane Użytkowników zbierane i analizowane z wykorzystaniem cookies w tym narzędzi Google Analytics są przetwarzane do zmiany ustawień polegającej na rezygnacji z umożliwienia zbierania danych z wykorzystaniem cookies w tym narzędzi Google Analytics.

Dane Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych na cele marketingowe Administratora i Organizatora (w tym na potrzeby otrzymywania informacji handlowych), są przetwarzane przez czas trwania takiej zgody tj. do czasu jej cofnięcia.

 

Dane Użytkowników, nawiązujących kontakt za pomocą adresu e-mail, umieszczonego w zakładce „Kontakt”, przetwarzane będą przez okres jednego miesiąca od dnia wysłania ostatniej wiadomości, w celu zachowania ciągłości korespondencji.

 

Dane Użytkowników przetwarzane w związku z uczestnictwem w Imprezie będą przetwarzane w następujący sposób:

  1. Osoba dokonująca zakupu biletów oraz dane osób towarzyszących, uczestniczących w Imprezie - dane będą przetwarzane przez okres 6 lat od dnia zakończenia Imprezy, na potrzeby obrony ewentualnych roszczeń oraz przez okres 5 lat, liczonych od końca roku, w którym dany uczestnik wniósł płatność za bilet, na potrzeby rachunkowości. Dane osobowe w postaci wizerunku, utrwalonego na zdjęciach, wykonanych podczas trwania Imprezy, będą przetwarzane do czasu wycofania zgody przez daną osobę;
  2. Osoba, której proces dokonywania zakupu biletów zakończył się niepowodzeniem - dane będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od dnia, w którym zostanie stwierdzone przez Administratora niepowodzenie w dokonaniu zakupu biletów.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Informujemy, iż każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz może żądać ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania  (gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), prawo do przenoszenia swoich danych na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), prawo do wycofania zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed jej wycofaniem (gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO);  Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody wyrażonej na podstawie art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną w każdym czasie.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje skarga do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Informacja, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym/umownym oraz konsekwencje niepodania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z Witryny, dokonania rejestracji oraz uczestnictwa w Imprezie, otrzymywania od Administratora informacji handlowych. Wszędzie tam gdzie Administrator pyta o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, brak jej udzielenia spowoduje, iż Administrator nie będzie zbierał takich danych.

 

Dane Użytkowników Witryny nie podlegają profilowaniu.

 

Przeglądanie Witryny i podstron

Przeglądanie Witryny wiąże się z koniecznością ujawnienia nam adresu IP oraz danych osobowych zbieranych za pośrednictwem plików cookies i innych technologii umieszczanych przez Witrynę na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik. Na ich podstawie można np. zidentyfikować kraj, z oraz operatora telekomunikacyjnego za pośrednictwem którego Użytkownik łączy się z Witryną. Dane pozyskiwane automatycznie przez Witrynę to: adres IP Użytkownika, typ używanego urządzenia, rodzaj oraz wersja systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej.

 

Dodatkowo – jednak wyłącznie w przypadku wyrażenia stosownej zgody przy wejściu na Witrynę – Witryna gromadzi dodatkowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp., które są analizowane przy użyciu narzędzi Google Analytics, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Witryny. Informacje te będą wykorzystywane wyłącznie do zbiorczych, anonimowych opracowań statystycznych, co pozwoli na ulepszanie produktów i obsługi klienta niniejszej Witryny.

Bezpieczeństwo gromadzonych danych

Dane osobowe i inne dane o charakterze nieosobowym zgromadzone za pośrednictwem Witryny przechowywane są na bezpiecznym serwerze a dostęp do danych ma wyłącznie upoważniony personel, przeszkolony z zakresu ochrony danych osobowych i zabezpieczeń systemu informatycznego, jak również zobowiązany do zachowania ścisłej poufności. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych zgodnych z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych. Środki zabezpieczenia danych są dostosowane do wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

 

REKLAMACJE, PYTANIA I WSPARCIE TECHNICZNE

 

W celu uzyskania informacji dotyczących świadczonych usług lub wsparcia technicznego dla Użytkowników, Użytkownik może wysłać zapytanie poprzez wysłanie wiadomości, na adres e-mail, podany w zakładce „Kontakt” w Witrynie.

 

Reklamacje dot. procesu rejestracji i zakupu biletów lub przebiegu Imprezy mogą być składane wyłącznie w formie wskazanej w Regulaminie Imprezy oraz Regulaminie internetowej sprzedaży biletów.

 

PLIKI COOKIES

Niektóre z elementów Witryny mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli tzw. ciasteczka. Są to małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, aby go zidentyfikować, a także poprawić i przyspieszyć niektóre operacje. Pliki cookies są przechowywane na urządzeniu Użytkownika, pomagając w dostosowaniu Witryny do jego osobistych preferencji. Większość plików cookies zawiera nazwę Witryny, czas przechowania oraz unikalny numer.

 

Witryna korzysta z następujących plików cookies:

 

Obraz zawierający zrzut ekranu

Opis wygenerowany automatycznie

 

  1. Plik PHPSESSID zapisuje identyfikator sesji przez system sprzedaży biletów w celu identyfikacji Użytkownika; czas retencji informacji – na czas trwania sesji;
  2. Pliki _ga, _gat_gtag_UA_500992_69 oraz _gid to pliki typu Google Analytics; czas retencji informacji to odpowiednio 1 sekunda, 24 godzina, 48 godzin
  3. Plik cookie_notice_accepted zapisuje informację o udzieleniu zgody na zagnieżdżanie plików cookies; czas retencji informacji – 182 dni;
  4. Plik pll_language oraz syskonfwp zapusje informację o wersji językowej przeglądarki Użytkownika; czas retencji informacji to odpowiednio – 365 dni, 50 lat;

 

W każdej chwili Użytkownik może ograniczyć Administratorowi dostęp do plików cookies. W tym celu Użytkownik powinien zmodyfikować ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Administrator zastrzega, że zmiana ustawień może doprowadzić do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Witryny na urządzeniu, z którego Użytkownik będzie aktualnie korzystać, a w skrajnych przypadkach nawet do całkowitego uniemożliwienia korzystania ze Witryny.

Zmiana ustawień polegająca na rezygnacji z umożliwienia zbierania danych z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics nie powinna w żadnym stopniu ograniczyć możliwości korzystania ze Witryny.